Chia sẻ template blogspot làm website công ty

Simplexcreative Blogger Template là một mẫu template blogspot landing page đẹp có thể dùng làm website các công ty rất phù hợp. Thiết kế đẹp, đơn giản và hài hòa là những gì mà chúng tôi có thể cảm nhận được ở mẫu này.

Chia sẻ template blogspot làm website công tyCác tính năng nổi bật

 • Thiết kế Responsive
 • Menu Drop down
 • Bố cục đẹp, hợp lí.
 • Các button chia sẻ qua mạng xã hội
 • Hộp thoại giới thiệu author
 • Hỗ trợ quảng cáo adsense
 • Cùng nhiều tính năng khác

Hướng dẫn tùy chỉnh template

Thêm Logo và tùy chỉnh top navigation

Thêm Logo và tùy chỉnh top navigation

Các bạn tìm đoạn code dưới đây

<!---Slider -->
              <div class='col-sm-12'>
                <b:section id='slider' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML2' locked='false' title='slider' type='HTML'>
 <b:includable id='main'>  
                      <div class='ei-slider' id='ei-slider'>
                        <!--large images go here-->
                        <ul class='ei-slider-large'>
                          <li>
                            <img alt='image06' src='http://3.bp.blogspot.com/-OgALPxjVyE4/U7gsjg2wXFI/AAAAAAAAAKo/hV9sdl6YGx8/s1600/1.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>
                              <h2>Passionate</h2>
                              <h3>Seeker</h3>
                            </div>
                          </li>
                          <li>   
                            <img alt='image01' src='http://3.bp.blogspot.com/-i7rJIQwi_MI/U7gskcAu03I/AAAAAAAAAKw/g4VEtfbBAgU/s1600/2.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>
                              <h2>Creative</h2>
                              <h3>Duet</h3>
                            </div>
                          </li>
                          <li>  
                            <img alt='image02' src='http://4.bp.blogspot.com/-0Mf5X3ardQo/U7gskeVBIGI/AAAAAAAAAKs/NJhLEypOGGQ/s1600/3.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>
                              <h2>Friendly</h2>
                              <h3>Devil</h3>
                            </div>
                          </li>
                          <li>
                            <img alt='image03' src='http://2.bp.blogspot.com/--2TaJ7AErnk/U7gskz38zQI/AAAAAAAAAK0/SpCWfoG0V74/s1600/4.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>
                              <h2>Be</h2>
                              <h3>Creative</h3>
                            </div>
                          </li>
                          <li>
                            <img alt='image04' src='http://3.bp.blogspot.com/-46IyPtuE8ZU/U7gslSsWaWI/AAAAAAAAALA/ByfD9YccNgw/s1600/5.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>  
                              <h2>Insecure</h2>
                              <h3>Hussler</h3>
                            </div>
                          </li>
                          <li>
                            <img alt='image05' src='http://3.bp.blogspot.com/-nLf6KZ6-GsU/U7gsmERsiwI/AAAAAAAAALM/eeYAzs7yOVY/s1600/6.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>
                              <h2>Loving</h2>
                              <h3>Rebel</h3>
                            </div>
                          </li>                          
                        </ul><!-- ei-slider-large -->
                        <!--thumbnals go here-->
                        <ul class='ei-slider-thumbs'>
                          <li class='ei-slider-element'>Current</li>
                          <li><a href='#'>Slide 6</a><img alt='thumb06' src='http://3.bp.blogspot.com/-OgALPxjVyE4/U7gsjg2wXFI/AAAAAAAAAKo/hV9sdl6YGx8/s150/1.jpg'/></li>
                          <li><a href='#'>Slide 1</a><img alt='thumb01' src='http://3.bp.blogspot.com/-i7rJIQwi_MI/U7gskcAu03I/AAAAAAAAAKw/g4VEtfbBAgU/s150/2.jpg'/></li>
                          <li><a href='#'>Slide 2</a><img alt='thumb02' src='http://4.bp.blogspot.com/-0Mf5X3ardQo/U7gskeVBIGI/AAAAAAAAAKs/NJhLEypOGGQ/s150/3.jpg'/></li>
                          <li><a href='#'>Slide 3</a><img alt='thumb03' src='http://2.bp.blogspot.com/--2TaJ7AErnk/U7gskz38zQI/AAAAAAAAAK0/SpCWfoG0V74/s150/4.jpg'/></li>
                          <li><a href='#'>Slide 4</a><img alt='thumb04' src='http://3.bp.blogspot.com/-46IyPtuE8ZU/U7gslSsWaWI/AAAAAAAAALA/ByfD9YccNgw/s150/5.jpg'/></li>
                          <li><a href='#'>Slide 5</a><img alt='thumb05' src='http://3.bp.blogspot.com/-nLf6KZ6-GsU/U7gsmERsiwI/AAAAAAAAALM/eeYAzs7yOVY/s150/6.jpg'/></li>
                          
                        </ul><!-- ei-slider-thumbs -->
                      </div><!-- ei-slider -->
                    </b:includable>
</b:widget>
</b:section>  
              </div>
              <!---end of slider -->

Thay thế đường link logo của bạn và các đường link navigation.
Lưu ý rằng tất cả các đường link theo label của bạn phải có dạng http://blog url/search/label/ label _name... và phải kết thúc bằng "?max-results=6"
Chẳng hạn như sau http://blog url/search/label/blog?max-results=6

Tùy chỉnh header

Tùy chỉnh header

Bạn tìm đoạn code sau:

<!---header -->
              <div class='col-sm-12'>
                <b:section id='header1' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML1' locked='false' title='logo' type='HTML'>
 <b:includable id='main'> 
                      <h1>Hello! We are SimplexDesign</h1>
                      <div class='lead'>
                        <p>we love creative ideas and great designs.</p>
                      </div>
                      <div class='divide60'/>
                    </b:includable>
</b:widget>
</b:section>               
              </div>
              <!---end of header -->

Bạn có thể thay thế đoạn văn bản bằng những lời giới thiệu của bạn. Bạn cũng có thể bỏ phần này đi bằng cách xóa tất cả code của phần này.

Tùy chỉnh main slider

Tùy chỉnh main slider

Bạn tìm đoạn code sau:

<!---Slider -->
              <div class='col-sm-12'>
                <b:section id='slider' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML2' locked='false' title='slider' type='HTML'>
 <b:includable id='main'>  
                      <div class='ei-slider' id='ei-slider'>
                        <!--large images go here-->
                        <ul class='ei-slider-large'>
                          <li>
                            <img alt='image06' src='http://3.bp.blogspot.com/-OgALPxjVyE4/U7gsjg2wXFI/AAAAAAAAAKo/hV9sdl6YGx8/s1600/1.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>
                              <h2>Passionate</h2>
                              <h3>Seeker</h3>
                            </div>
                          </li>
                          <li>   
                            <img alt='image01' src='http://3.bp.blogspot.com/-i7rJIQwi_MI/U7gskcAu03I/AAAAAAAAAKw/g4VEtfbBAgU/s1600/2.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>
                              <h2>Creative</h2>
                              <h3>Duet</h3>
                            </div>
                          </li>
                          <li>  
                            <img alt='image02' src='http://4.bp.blogspot.com/-0Mf5X3ardQo/U7gskeVBIGI/AAAAAAAAAKs/NJhLEypOGGQ/s1600/3.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>
                              <h2>Friendly</h2>
                              <h3>Devil</h3>
                            </div>
                          </li>
                          <li>
                            <img alt='image03' src='http://2.bp.blogspot.com/--2TaJ7AErnk/U7gskz38zQI/AAAAAAAAAK0/SpCWfoG0V74/s1600/4.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>
                              <h2>Be</h2>
                              <h3>Creative</h3>
                            </div>
                          </li>
                          <li>
                            <img alt='image04' src='http://3.bp.blogspot.com/-46IyPtuE8ZU/U7gslSsWaWI/AAAAAAAAALA/ByfD9YccNgw/s1600/5.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>  
                              <h2>Insecure</h2>
                              <h3>Hussler</h3>
                            </div>
                          </li>
                          <li>
                            <img alt='image05' src='http://3.bp.blogspot.com/-nLf6KZ6-GsU/U7gsmERsiwI/AAAAAAAAALM/eeYAzs7yOVY/s1600/6.jpg'/>
                            <div class='ei-title'>
                              <h2>Loving</h2>
                              <h3>Rebel</h3>
                            </div>
                          </li>                          
                        </ul><!-- ei-slider-large -->
                        <!--thumbnals go here-->
                        <ul class='ei-slider-thumbs'>
                          <li class='ei-slider-element'>Current</li>
                          <li><a href='#'>Slide 6</a><img alt='thumb06' src='http://3.bp.blogspot.com/-OgALPxjVyE4/U7gsjg2wXFI/AAAAAAAAAKo/hV9sdl6YGx8/s150/1.jpg'/></li>
                          <li><a href='#'>Slide 1</a><img alt='thumb01' src='http://3.bp.blogspot.com/-i7rJIQwi_MI/U7gskcAu03I/AAAAAAAAAKw/g4VEtfbBAgU/s150/2.jpg'/></li>
                          <li><a href='#'>Slide 2</a><img alt='thumb02' src='http://4.bp.blogspot.com/-0Mf5X3ardQo/U7gskeVBIGI/AAAAAAAAAKs/NJhLEypOGGQ/s150/3.jpg'/></li>
                          <li><a href='#'>Slide 3</a><img alt='thumb03' src='http://2.bp.blogspot.com/--2TaJ7AErnk/U7gskz38zQI/AAAAAAAAAK0/SpCWfoG0V74/s150/4.jpg'/></li>
                          <li><a href='#'>Slide 4</a><img alt='thumb04' src='http://3.bp.blogspot.com/-46IyPtuE8ZU/U7gslSsWaWI/AAAAAAAAALA/ByfD9YccNgw/s150/5.jpg'/></li>
                          <li><a href='#'>Slide 5</a><img alt='thumb05' src='http://3.bp.blogspot.com/-nLf6KZ6-GsU/U7gsmERsiwI/AAAAAAAAALM/eeYAzs7yOVY/s150/6.jpg'/></li>
                          
                        </ul><!-- ei-slider-thumbs -->
                      </div><!-- ei-slider -->
                    </b:includable>
</b:widget>
</b:section>  
              </div>
              <!---end of slider -->

Bạn có thể thay thế hình ảnh của bạn và kích thước tùy chỉnh.

Tùy chỉnh quảng cáo
Dưới slider là các vị trí quảng cáo.

Tùy chỉnh quảng cáo

Bạn tìm đoạn code sau:

<!--- advertise-->
              <b:section id='adv1' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='adv1' type='HTML'>
 <b:includable id='main'>
                    <div class='col-sm-3'>  
               <div class='text-center services-1'>
                <div class='col-wrapper'>
                  <div class='icon-border bm15'> <i class='icon-picons-bulb'/> </div><h5 class='upper'>Creative Ideas</h5><p>Nulla vitae libero pharetra augue. Etiam porta malesuada magna mollis euismod consectetur sem urdom tempus porttitor.</p>
                </div>
               </div>  
             </div>
                    <div class='col-sm-3'>  
              <div class='text-center services-1'>
                <div class='col-wrapper'>
                  <div class='icon-border bm15'> <i class='icon-picons-rocket'/> </div><h5 class='upper'>Rapid Solutions</h5><p>Nulla vitae libero pharetra augue. Etiam porta malesuada magna mollis euismod consectetur sem urdom tempus porttitor.</p>
                </div>
              </div>
             </div>
                    <div class='col-sm-3'>  
              <div class='text-center services-1'>
                <div class='col-wrapper'>
                  <div class='icon-border bm15'> <i class='icon-picons-lab'/> </div><h5 class='upper'>Magic Touch</h5><p>Nulla vitae libero pharetra augue. Etiam porta malesuada magna mollis euismod consectetur sem urdom tempus porttitor.</p>
                </div>
              </div>
            </div>
                    <div class='col-sm-3'>  
              <div class='text-center services-1'>
                <div class='col-wrapper'>
                  <div class='icon-border bm15'> <i class='icon-picons-award'/> </div><h5 class='upper'>AWARD WINNING</h5><p>Nulla vitae libero pharetra augue. Etiam porta malesuada magna mollis euismod consectetur sem urdom tempus porttitor.</p>
                </div>
              </div>
            </div>
                  </b:includable>
</b:widget>
</b:section>
              <!---end of advertise -->

Bạn có thể tùy chỉnh theo ý của bạn.

Tùy chỉnh nội dung Customer testimonial

Tùy chỉnh nội dung Customer testimonial

Bạn tìm đoạn code sau:

<!---Customer testimonial -->    
        <div class='parallax' style='background-image: url(http://tlnap38wsaf2tcqwj2unvg2uq0.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/parallax1.jpg);'>
        <div class='container inner'>
          <div class='row'>
            <div class='col-sm-12'>    
              <div class='section-title-wrapper'>
                <h3 class='section-title'>What our customers think</h3>
              </div>
            </div>
            <div class='col-sm-12'>      
              <div class='text-center'>
                <div class='tab-container' id='testimonials'>              
                  <div class='panel-container'>      
                    <div class='' id='tst1'>Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Maecenas faucibus mollis interdum. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor gravida at eget metus. Vestibulum id ligula porta.<span class='author'>Elsie Spear</span> </div>
                    <div class='' id='tst2'>Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Donec sed odio dui. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean lacinia bibendum nulla sed.<span class='author'>Barclay Widerski</span> </div>
                    <div class='' id='tst3'>Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Maecenas faucibus mollis interdum. Praesent commodo cursus magna. Donec sed odio dui.<span class='author'>Coriss Ambady</span> </div>
                    <div class='' id='tst4'>Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Maecenas faucibus mollis interdum. Praesent commodo cursus magna. Donec sed odio dui.<span class='author'>Nikolas Brooten</span> </div>        
                  </div>      
                  <ul class='etabs'>
                    <li class='tab'><a class='' href='#tst1'/></li>
                    <li class='tab'><a class='' href='#tst2'/></li>
                    <li class='tab'><a class='' href='#tst3'/></li>
                    <li class='tab'><a class='' href='#tst4'/></li>    
                  </ul>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
         </div>
        </div>
        <!--end of testimonial-->

Bạn có thể tùy chỉnh customer testimonial trong đoạn code theo ý bạn muốn. Đường link "http://tlnap38wsaf2tcqwj2unvg2uq0.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/parallax1.jpg" là ảnh nền của nội dung customer testimonial. Bạn có thể thay đổi nó để thay đổi ảnh nền.

Tùy chỉnh key feature

Tùy chỉnh key feature

Bạn tìm đoạn code bên dưới:

<!---Key features -->  
        <div class='dark-wrapper'>
         <div class='container inner' style='padding-bottom: 0px;'>
           <div class='row'>
            <div class='col-sm-12'>    
              <div class='section-title-wrapper'>
                <h3 class='section-title'>Key Features of Simplex&#39;s templates</h3>
              </div>
              <div class='thin'>
                <div class='text-center'>
                  <p>Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna posuere velit aliquet.</p>
                </div>
                <div class='divide40'/>
              </div>
            </div>
            <div class='aq-block aq-block-aq_icon_multiple_block col-sm-3 aq-first '>    
    <div class='services-2'>
    
            
        <div class='icon'> 
          <i class='icon-picons-desktop-preferences icn'/> 
        </div>

        <div class='text'>
          <h5 class='upper'>100% Responsive Layout</h5><p>Nulla vitae libero, a pharetra augue. Integer posuere a ante venenatis condimentum.</p>
        </div>
        
      <div class='divide20'/>      
        <div class='icon'> 
          <i class='icon-picons-support icn'/> 
        </div>

        <div class='text'>
          <h5 class='upper'>Free Support &amp; Updates</h5><p>Nulla vitae libero, a pharetra augue. Integer posuere a ante venenatis condimentum.</p>
        </div>
        
      <div class='divide20'/>      
        <div class='icon'> 
          <i class='icon-picons-drawing icn'/> 
        </div>

        <div class='text'>
          <h5 class='upper'>Pixel Perfect Design</h5><p>Nulla vitae libero, a pharetra augue. Integer posuere a ante venenatis condimentum.</p>
        </div>
        
          
    </div>
    
  </div>
            <div class='aq-block aq-block-aq_image_block col-sm-6'>        
        
      <img alt='aq_block_19' src='http://tlnap38wsaf2tcqwj2unvg2uq0.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/04/loom-browser.png'/>
    
        
  </div>
            <div class='aq-block aq-block-aq_icon_multiple_block col-sm-3 '>    
    <div class='services-2'>
    
            
        <div class='icon'> 
          <i class='icon-picons-window-layout-3 icn'/> 
        </div>

        <div class='text'>
          <h5 class='upper'>Rich Layout Options</h5><p>Nulla vitae libero, a pharetra augue. Integer posuere a ante venenatis condimentum.</p>
        </div>
        
      <div class='divide20'/>      
        <div class='icon'> 
          <i class='icon-picons-earth icn'/> 
        </div>

        <div class='text'>
          <h5 class='upper'>SEO Friendly</h5><p>Nulla vitae libero, a pharetra augue. Integer posuere a ante venenatis condimentum.</p>
        </div>
        
      <div class='divide20'/>      
        <div class='icon'> 
          <i class='icon-picons-brush-2 icn'/> 
        </div>

        <div class='text'>
          <h5 class='upper'>Colour Palates</h5><p>Nulla vitae libero, a pharetra augue. Integer posuere a ante venenatis condimentum.</p>
        </div>
        
          
    </div>
    
  </div>
          </div>
         </div>
       </div>
        <!---end of Key features -->

Tùy chỉnh theo ý bạn muốn. Muốn không hiển thị mục này thì có thể xóa đoạn code này đi.

Tùy chỉnh Our process part

Tùy chỉnh Our process part

Bạn tìm đoạn code sau:

<!---Our process -->
        <div class='parallax' style='background-image: url(http://tlnap38wsaf2tcqwj2unvg2uq0.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/parallax2.jpg);'>
        <div class='container inner'>
          <div class='row'>
            <div class='col-sm-12'>    
              <div class='section-title-wrapper'>
                <h3 class='section-title'>Our Process</h3>
              </div>
              <div class='thin'>
                <div class='text-center'>
                  <p>Consectetur adipiscing elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.</p>
                </div>
                <div class='divide40'/>
              </div>
            </div>
            <div class='col-sm-12'>    
              <div class='row services-3 text-center'>
                <div class='col-sm-3 col'>
                  <div class='icon'><i class='icon-picons-bulb icn'/></div>
                  <h4 class='upper'>1. Creative Ideas</h4>
                </div>
                <div class='col-sm-3 col'>
                  <div class='icon'><i class='icon-picons-rocket icn'/></div>
                  <h4 class='upper'>2. Rapid Solutions</h4>
                </div>
                <div class='col-sm-3 col'>
                  <div class='icon'><i class='icon-picons-lab icn'/></div>
                  <h4 class='upper'>3. Magic Touch</h4>
                </div>
                <div class='col-sm-3 col'>  
                  <div class='icon'><i class='icon-picons-award icn'/></div>
                  <h4 class='upper'>4. Award Winning</h4>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
       </div>
        <!---end of our process -->

Tùy chỉnh Call to action message

Tùy chỉnh Call to action message

Bạn tìm đoạn code sau:

<!---call to action -->
        <div class='dark-wrapper'>
        <div class='container inner'>
          <div class='row'>
            <div class='col-sm-12'>    
              <div class='text-center'>
                <p class='lead lite'>
                  <a href='#'>If you like what you see, let&#39;s work together</a>
                </p>
              </div>
             </div>
           </div>
         </div>
       </div>
        <!---end of call to action -->

Tùy chỉnh author post dưới cuối mỗi bài viết

Tùy chỉnh author post dưới cuối mỗi bài viết

Các bạn tìm đoạn code sau:

<!--post author-->
                              <div class='about-author image-caption'>
                              <div class='author-image'>
                                <img alt='' class='avatar avatar-120 photo' height='120' src='http://1.gravatar.com/avatar/bb43b8611ea6edf1a25c2abdc0a7285f?s=120&amp;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D120&amp;r=G' width='120'/>
                              </div> 
                              <div class='author-details vcard author'>
                                <h3>
                                  About the author  
                                </h3>
                                <p>Huy Dinh Quang (known as Nhamngahanh) is a blogger and founder of Simplexdesign blog . Learn more about him <a href='http://www.thesimplexdesign.com/p/about-me.html'>here</a> and connect with SimplexDesign community in <a href='http://twitter.com/dinhquanghuy'>Twitter</a>,<a href='http://www.facebook.com/simplexdesignblog'>Facebook</a>,and <a href='https://plus.google.com/u/0/106038766758854870457?rel=author'>Google+</a></p>
                                <ul class='social'>
                                  <li><a href='#' target='_blank'><i class='icon-s-pinterest'/></a></li>
                                  <li><a href='#' target='_blank'><i class='icon-s-facebook'/></a></li>
                                  <li><a href='#' target='_blank'><i class='icon-s-twitter'/></a></li>
                                  <li><a href='#' target='_blank'><i class='icon-s-linkedin'/></a></li>
                                  <li><a href='#' target='_blank'><i class='icon-s-skype'/></a></li>
                                  <li><a href='#' target='_blank'><i class='icon-s-dribbble'/></a></li>
                                </ul> 
                              </div>
                              <div class='clearfix'/>
                             </div>

Tùy chỉnh sidebar

Tùy chỉnh sidebar

Bạn tìm đoạn code sau:

<!--sidebar-->
                            <aside class='col-sm-4 sidebar lp30'>
                              <div class='sidebox widget widget_search' id='search-2'>
                                <form action='/search' class='searchform' id='searchform' method='get'>
                                  <input class='search' id='s2' name='q' onblur='this.value=&apos;Search something&apos;' onfocus='this.value=&apos;&apos;' type='text' value='Search something'/>
                                  <button class='btn btn-default' type='submit'>Find</button>
                                </form>
                              </div>
                              <div class='sidebox widget ebor_popular' id='ebor_popular-widget-3'>
                                <h3 class='widget-title'>Recent Posts</h3>
                                <ul class='post-list'>
                                  <script>
                                    document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/blog?max-results=6&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts3\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
                                  </script>
                                </ul>
                              </div>
                               <!--sidebar ads code go here-->
                             </aside>
                            <!--end of sidebar-->

Bạn cũng có thể thêm đoạn code của bạn vào sau đoạn văn bản "sidebar ads code go here"

Tùy chỉnh footer link

Tùy chỉnh footer link

Bạn tìm đoạn code sau:

<ul class='footer-menu pull-right' id='menu-footer-menu'>
            <li><a href=''>Home</a></li>
            <li><a href='/search/label/gallery?max-result=6'>Portfolio</a></li>
            <li><a href=''>About</a></li>
            <li><a href='/search/label/blog?max-result=6'>Blog</a></li>
            <li><a href=''>Contact</a></li>
          </ul>

Tùy chỉnh theo ý bạn muốn.

Cách post bài viết
Template này có hai dạng post bài viết, một là nomal post

nomal post

và dạng khác là portfolio post

portfolio post

Để hiển thị dạng normal blog post, bạn phải thêm label "blog" khi xuất bản bài viết

normal blog post

Để hiển thị dạng portfolio post, bạn phải thêm label "gallery"

portfolio post

Một bài viết phải có một trong hai label "blog" và "gallery". Nếu bạn không có bất kì một label nào thì bài viết đó sẽ không được hiển thị. Nếu bạn có cả hai label thì nó sẽ làm lỗi toàn bộ site.

Blogger Template for Seo hi vọng bạn sẽ cảm thấy hài lòng với những gì mà chúng tôi đã chia sẻ và hướng dẫn các bạn tùy chỉnh template này. Thanks thesimplexdesign for sharing this template.
Các bạn vui lòng để lại nguồn bài viết khi sao chép và chia sẻ lại bài viết này. Blogger Template for Seo rất vui và biết ơn khi bạn để lại một đường dẫn tới trang web của chúng tôi!
Nhận Template mới nhất qua Email.

Nhập địa chỉ Email của bạn rồi chọn Đăng ký sau đó nhập kí tự captcha và vào địa chỉ email để kích hoạt hoàn tất.

Là một người rất đam mê các mẫu blogspot và MMO.

Bài trước
« Prev Post
Bài sau
Next Post »
17 Comments
avatar

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết này. mình thấy template này rất đẹp nhưng lại ko download được. bạn có thể gửi cho mình vào địa chỉ email: mail.vanduc90@gmail.com được ko? mình cảm ơn rất nhiều.

Trả Lời
avatar

Cảm ơn bạn đã báo link hỏng :-)
Mình đã fix lại rùi nhé, bạn có thể download về máy được rồi!
Thân ái

Trả Lời
avatar

có bác nào bị lỗi font tiếng việt không? Help với
site của em : http://giaiphaperpnuocngoai.blogspot.com/

Trả Lời
avatar

Cảm ơn ! Mình thấy rất đẹp, nhưng không biết teamplate có hỗ trợ SEO không, mình định làm land page từ teamplate này !

Trả Lời
avatar

Chào bạn.
Có lẽ khó có thể đòi hỏi ở một template landing page có một sự SEO tốt bạn à :-) Bạn có thể tăng SEO cho site bằng nhiều cách khác nhau mà.
Thân

Trả Lời
avatar

ko thêm trang được bạn nhì, mình thêm trang thì nó ko hiện thị

Trả Lời
avatar

Template này dạng landing page nên nếu bạn muốn hiển thị trang khi tạo mới thì cần thêm đường dẫn vào Menu trên trang chủ nhé!
Thân

Trả Lời
avatar

Bạn ơi. cho mình hỏi về font chữ , sao mình sửa bị lỗi font hết. Cảm ơn bạn
http://vista-vietnam.blogspot.com/

Trả Lời
avatar

Bạn nên thay thế tất cả các font chữ lạ về font Arial.
Về vấn đề tùy chỉnh font chữ cho blogspot thì bạn có thể search trên mạng rất nhiều nhé!
Chúc bạn thành công!

Trả Lời
avatar

Bạn gửi cho minh xin mẫu blog này nhé!Minh đang cần làm cho cty mình.mail:trinhhoa1090@gmail.com. Thanks nhiều!

Trả Lời
avatar

Link download ở cuối bài viết đó bạn nhé!
Chúc bạn có một website như ý!

Trả Lời
avatar

Bạn có thể cài giúp mình Tem này cho blog của mình được không ạ? Vì mình cài mãi mà nó không nhảy ra bài viết.

Trả Lời
avatar

Bên mình bận nhiều việc nên hiện không hỗ trợ cài đặt hộ bạn nha.
Cảm ơn bạn!

Trả Lời
avatar

CHo mình hỏi,cách tạo Trang trong theme này,mình tạo trang không được bạn ạ. mong bạn email sớm cho mình qua email :xnapleon993@gmail.com Thank

Trả Lời
avatar

Chào bạn. mình cài thử lên mà cái sline nó dàn ra chứ ko gộp vào. bạn có thể cho mình xin bản chuẩn vào mail: bientv1809@gmail.com

Trả Lời